HALOGENI DERIVATI UGLJOVODONIKA PDF

Halogeni derivati ugljovodonika (DDT, aldrin, lindan) 4. Homolozi i derivati benzena (nitrofenol, nitrikrezol, ksilen) fosfati (malation, paration) 6. dokument za sajt-halogeni derivati ugljovodonika. Uploaded by. api · dokument za sajt-oksido-redukcione reakcije. Uploaded by. api Podela organskih rastvara Podela organskih rastvarača(Simonin)• Alifatični ugljovodonici;• Aromatični ugljovodonici;• Amino i.

Author: Dik Kigall
Country: Maldives
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 24 July 2009
Pages: 314
PDF File Size: 7.21 Mb
ePub File Size: 13.52 Mb
ISBN: 696-6-46616-505-9
Downloads: 15520
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mikasho

Za njih je karakteristino da se sastoje od dva, tri ili vie benzenovih prstenova, meusobno vezanih tako da imaju najmanje dva ugljenikova atoma sjedinjenja. ZAKLJUAKSvako jedinjenje koje je stabilno kao benzen i koje stupa u elektrofilne supstitucije ima aromatian karakter, a takva jedinjenja se nazivaju aromatina jedinjenja.

C Adicione reakcije benzenaAdicione reakcije nisu karakteristine za benzen.

Aromaticni ugljovodonici

Ima primjenu i u proizvodnji boja, kao dobar rastvara i mnogo manje je tetan od benzena. Da bi ugljenikovi atomi bili etverovalentni, prsten sadri naizmjenino rasporeene tri dvostruke veze.

Kao katalizator slui tekui kompleks aluminijumov hlorid-hlorovodonik-ugljovodonik, kroz koji se provodi smjesa etilena i benzenskih para. Molekulska formula fenantrena je C14H10, a strukturna formula mu je: Izdvojie se uto ulje mirisa na gorki badem koji potie od nitro-benzena. Derivati benzena nastaju zamjenom vodonikovih atoma u jezgru prstena i imaju primjenu u proizvodnji boja, eksploziva, kauuka, za izolaciju u radio tehnici i kao organski rastvarai, ali su manje tetni od benzena.

Published on Oct View 61 Download 3. Physical chemistry, 8th Ed.

  18EIGHTEEN MAGAZINE PDF

Alkilhalogenidi by Jasmina Lukić on Prezi

Aromaticni Keksici Sa Susamom Documents. Kekle je uveo termine prstena i halogebi da bi naznaio karakteristian dio aromatinog jedinjenja. Ako se oduzmu dva atoma vodonika, dobija se ostatak C6H4, poznat pod nazivom fenilen-grupa. To jedinjenje je prvo dobilo naziv benzin ali je Liebig tvrdio da bi vie odgovarao naziv benzol gdje zavretak ol oznaava tekuinu.

Hlorofluorougljenik

Kada se benzen zagrijava sa vrelim rastvorom kalijum-permanganata, ne vri se nikakva reakcija jer je benzen postojan prema oksidacionim sredstvima i to ukazuje na njegovu stabilnost.

Antracen se veoma lako oksiduje i redukuje i tom prilikom reakcija se odigrava na poloajima 9 i Usljed gubitka elektrona, benzen postaje pozitivan i stvara se karbokatjon.

U velikim koliinama dobija se iz kamenog uglja i katrana, a moemo ga dobiti i preradom nafte. Danas se iz njih sintetizuje niz aromatinih supstanci koje imaju raznovrsnu primjenu boje, lijekovi, deterdenti, Za veinu ovih reakcija potreban je katalizator, halogemi nisu potrebne veoma visoke temperature ili ultraljubiasta svjetlost.

Proizvodi organske hemijske industrije alkoholi, fenoli, organske kiseline, estri Documents. Lexikon der chemischen Elemente.

Prava struktura benzena je ona koja je neto izmeu ove dvije strukture I i II. U tako pripremljenu smjesu za nitrovanje doda se 2 cm3 benzena u kapima. Saunders College Publishing, Philadelphia. Nezasieni ugljovodonici Sadre dvostruku vezu Moe biti Na rjeavanju problema njegove strukturne formule radili su mnogi hemiari i predlagali su razliite strukture: CFC su ugljovodonici u kojima su atomi vodonika zamenjeni hlorom i fluoromtako da pripadaju podskupu halougljenika.

Njegova molekulska formula je C6H5-CH3, a strukturna formula je: General Chemistry, 8th Ed.

  ASTM A666 PDF

Aromaticni ugljovodonici

Takve reakcije se nazivaju hidrogenizacija benzena: Hemijske osobine Hemijske osobine alkina su Hlorni radikali pretvaraju ozon u biatomni kiseoik.

Plavi lakmus-papir e pocrveniti od izdvojenog brom-vodonika, a oko filter-papira pojavie se bijele pare koje potiu od nagraenog amonijum-bromida. Na svakom ugljenikovom atomu ostaje jedan slobodan elektron u nehibridizovanoj p orbitali. Tipovi hemijskih reakcija u organskoj hemiji Ova jedinjenja ulaze u sastav nafte i zemnog gasa,koji Nad otvor cjevice nadnijeti ovlaeni plavi lakmus-papir ili filter-papir navlaen amonijakom.

Zbog svoje strukture, benzen uestvuje u reakcijama elektrofilne supstitucije, u reakcijama adicije ugljovodonlka i u reakcijama oksidacije derivata benzena.

General chemistry, 4th Ed. Bez obzira na veliinu alkil-grupe, uvijek se dobija benzoeva kiselina jer oksidacija zapoinje na ugljenikovom atomu vezanom za benzen koji ga aktivira: Physical chemistry with biological applications. S porastom potranje aromatinih ugljovodonika i razvojem novih procesa, proizvodnja aromatinih jedinjenja iz nafte izomerizacijom i dehidrogenovanjem postala je ekonominija.

Poslije min zagrijavanja, malo rastvora iz epruvete izlije se na pare filter-papira koji se ostavi da se osui na vazduhu. Rastvor u balonu zagrije se na vodenom kupatilu da prokljua derivato kada se balon ohladi, sadraj iz balona polako se sipa u au sa oko 20 cm3 hladne vode.